För föräldrar

För föräldrar

Vad är det?

Snart firas skolavslutningen. En fest är ett trevligt avbrott i vardagen som man gärna minns men att festa i fyllan kan få otrevliga konsekvenser. En berusad tonåring utsätter sig för risken att drabbas av alkoholförgiftning och olyckor av olika slag. Självmord, trafikbrott, ogenomtänkt sex och experimenterande med narkotika sker oftast i berusat tillstånd.

Det är olagligt att sälja, skaffa eller förmedla alkohol åt en minderårig. Lagen skyddar de unga från alkoholens skadeverkningar, enbart om de vuxna själva följer lagen. En vuxen som bjuder alkohol åt en minderårig, ger ett sken av att också minderåriga får dricka alkohol. De vuxna har ansvar för att tillsammans med de unga skapa sådana miljöer där rusfriheten känns som ett lätt och naturligt val!

Nykter – Solklart! -kampanjen arrangeras nu för  gången. Den utmanar föräldrar och andra vuxna som har att göra med ungdomar, att erbjuda trygga festalternativ till de unga. På kampanjens webbsidor (www.nyktersolklart.fi) finns förebyggande material för både vuxna och ungdomar.

Skolhälsoundersökningen påvisar att bland ungdomar har fylledrickandet minskat och antalet helnyktra ökat.

Rektorer och skolor

Tala om rusmedelsfrågor med eleverna och deras föräldrar! Ta upp rusmedelsanvändningen i ett rundbrev till föräldrarna, temalektioner eller i vårens festtal! Det väcker till eftertanke. Sätt upp Nykter – Solklart! -affishen på synliga platser i skolan! Förslag till lektionsinnehåll för temalektioner finns på kampanjens webbplats.

Föräldrar och föräldraföreningar

Arrangera rusmedelsfria fester för de unga! Om de unga själva deltar i planerandet av festen, kan ni delta i kampanjens tävling. Håll fast vid överenskomna hemkomsttider och samarbeta gärna med andra föräldrar om hur transporten till och från festen skall ordnas.

Kommuner och församlingar

Sätt upp kampanjaffishen på synliga platser och ställ i ordning med fest på skolavslutningsdagens kväll! På så sätt uppmuntrar ni de unga att komma i en glad, rusfri och trygg sommarstämning.

Tio teser för ett gott föräldraskap

Samtala med ditt barn

Det är viktigt att barnet känner att du och andra för barnet viktiga vuxna, lyssnar. Tala med ditt barn gärna dagligen eller så ofta som möjligt, om både livsfrågor och vardagliga ting. Tala också om rusmedel men gör det sakligt och lugnt. Motivera dina synpunkter grundligt med laglighetsaspekter och din livserfarenhet.

Känn till ditt barns liv och vardag

Det är lätt hänt att föräldrarnas vetskap om vad barnen företar sig, avtar då barnen blir äldre. Bevara ditt intresse för ditt barn, känn till vilka barnets vänner är och deras föräldrar och andra vuxna som är betydelsefulla för ditt barn. Din kännedom om ditt barns liv är en betydelsefull skyddsfaktor, som minskar risken för att ditt barn skall använda rusmedel.

Älska ditt barn

Alla behöver känna sig älskade och accepterade. Ett barn behöver få känna sig älskat och värdefullt också när det gjort något fel. Uppmuntra ditt barn och lått ditt barn veta att du älskar honom/henne just som han/hon är!

Avtala om spelregler

Barn behöver gränser. Faktum är att de vill ha sådana. Avtala om hemkomsttider, hur veckopengen spenderas och andra spelregler som gäller därhemma. Vid övernattning hos kompisar, bör du som förälder kontakta föräldrarna i det hem till vilket ditt barn är på väg att övernatta.

Övervaka barnets sysslor

Även om du litar på ditt barn är det bra att du övervakar vad ditt barn sysslar med. Ring och hör dig för vad som är på gång, erbjud dig att föra och hämta om det behövs. Diskutera gärna vid middagsbordet om vad alla i familjen sysslat med under dagen. Håll fast vid att barnet också skall tillbringa tid hemma. Skapa tillfällen för samvaro för hela familjen.

Ge inte för mycket ansvar åt ditt barn

Barnets ansvar ökar med åldern men glöm inte att du ansvarar i sista hand för ditt minderåriga barn. Överväg alltid vad ditt eget barn är redo för, även om andra barn får göra si eller så. Lämna inte ditt barn ensam hemma om du inte är helt säker på att ditt barn klarar av det. Vidtala gärna grannar att hålla ett öga på huset och vad som händer i det, med tanke på t.ex. fester som hålls utan lov eller spårar ur.

Köp inte och bjud inte alkohol till ditt barn

Det är olagligt att köpa eller bjuda alkohol åt en minderårig. Att bjuda eller köpa alkohol åt ett barn utgör en stor riskfaktor för barnets sunda utveckling och ger signaler om att barn får dricka alkohol. Förvara alkoholdrycker oåtkomliga för barnen. Håll reda på mängden i öppnade flaskor.

Reflektera över ditt eget alkoholbruk

Hemmet är den viktigaste rusmedelsförebyggande enheten. Du utgör en förebild för dina barn i många avseende, också när det gäller rusmedelsanvändning. Bidrar ditt sätt att använda alkohol till ditt barns sunda utveckling eller har du anledning att ändra dina alkoholvanor? Fråga vad ditt barn tycker. För att ditt barn inte skall tro att det alltid måste förekomma alkohol vid festliga tillfällen, kan det vara bra att ordna alkoholfria fester därhemma.

Ingrip i tid

Om du har anledning att misstänka att dit barn använder rusmedel är det viktigt att du genast ingriper. Ta upp saken till diskussion. Försök hålla dig lugn. Berätta att du bryr dig om ditt barn. Om ditt barn kommer hem i berusat tillstånd behöver du inte ta itu med diskussionen just då. Diskussionen kan vänta till följande dag. Ge dock gärna uttryck för att du känner dig lättad över att barnet vågat komma hem trots sitt berusade tillstånd.

Sök hjälp

Om du är bekymrad över ditt eget eller dit barns rusmedelsbruk och inte ser någon lösning, skall du anlita professionell hjälp. Kontakta barnskyddet, A-kliniken eller socialjouren. På så sätt kommer er familj vidare med arbetet att lösa problemen.

I samarbete

A-kiltojen liitto, ASH Finland, Det finska Blåbandsförbundet,  Erkki Poikosen säätiö, Förbundet Vita Bandet i Finland, Hälsovårdarförbundet, KRAN rf, Liikunnan ja terveystiedon opettajat LIITO ry, Lära för Livet Stiftelsen, Music Against Drugs, Myllyhoitoyhdistys, Nuorisokasvatussäätiö, Nykterhetens Vänner rf, EHYT och EPT.